africa-944465_1920.jpg
africa-944465_1920.jpg
africa-944465_1920.jpg

Intro


Tillsammans kan vi stoppa könsstympning

Desert Flower Foundation Scandinavia

Vår vision

SCROLL DOWN

Intro


Tillsammans kan vi stoppa könsstympning

Desert Flower Foundation Scandinavia

Vår vision

 
 
90_Konto_Logo_RGB.jpg
africa-944465_1920.jpg

Vår vision


 

”Med hjälp av min kampanj vill jag väcka medvetenhet kring problemen med könsstympning och få alla att förstå att det inte är kulturellt betingat, utan att det är ett brott.  Jag vill bidra allt jag kan för att slutligen kunna utrota könsstympning."

 

Waris Dirie

Vår vision


 

”Med hjälp av min kampanj vill jag väcka medvetenhet kring problemen med könsstympning och få alla att förstå att det inte är kulturellt betingat, utan att det är ett brott.  Jag vill bidra allt jag kan för att slutligen kunna utrota könsstympning."

 

Waris Dirie

Desert Flower Foundation krav för förändring

1. Informera
En gemensam överenskommelse för att vi ska kunna vidta effektiva åtgärder mot könsstympning! Vi tolererar det inte någonstans, könsstympning är ett brott! FN borde besluta om att alla medlemsstater ska tillhandahålla information och se till så att alla informerade så att ingen i framtiden ska kunna påstå att denne inte var medveten om vad könsstympning är eller att det utförs.

 

2. Lagföra utan kryphål
Könsstympning är indirekt eller direkt förbjudet i många länder, med större undersökning i ämnet har hittills bara utförts i Frankrike. NHS (National Health Service) i Storbritannien har nu infört obligatorisk rapportering av kvinnlig könsstympning av läkare, barnmorskor och sjuksköterskor.

Därför måste:

a) könsstympning bli klassificerat som ett brott och definieras specifikt så att det inte finns några tvivel om vad som är könsstympning och vad som inte är det.

b) förbudet av könsstympning måste leda till åtal och leda till påföljd, oberoende av gärningsmannens medborgarskap, oavsett offrets medborgarskap och oberoende av den plats som övergreppet ägde rum. Någon i världen måste kunna ställas till svar när de könsstympad ett flicka.

c) Varje misstanke om att en könsstympning ägt rum måste leda till en brottsundersökning.

d) Gynekologiska undersökningar måste vara en del av brottsundersökningar om någon misstänks vara drabbad, oavsett om deras föräldrar misstycker. I detta sammanhang vill jag uppmärksamma er på ett fenomen som oroar mig djupt:

 

3. Effektivt skydd av barn
Lagar som reglerar kvinnlig könsstympning ska även fungera som skyddsnät för barn, detta då lagar som skyddar barn skyddar dem från att utsättas för könsstympning i tidig ålder. I många länder har förordningar mot detta införts, men det finns kryphål i dessa.

Viktiga budskap för effektivt skydd av barn:

1. Det bör finnas tillgång till insatser i ett tidigt skede vid misstanke om att brott kan begås, inte endast när faran är ”överhängande”. 

2. Varje misstänkt brott ska få konsekvenser, tills att det är säkerställt att risken för brott elimineras på lång sikt.

3. Det måste vara möjligt för en rätten att beordra en gynekologisk undersökning av en flicka (och andra flickor i hennes familj). Det ska även vara möjligt för rätten att beordra rutinmässiga gynekologundersökningar för att kunna förhindra att flickan blir stympad. Detta ska gå att genomföra utan föräldrars samtycke.

4. Om en flicka misstänks vara i risk för att bli bortgift ska det kunna utfärdas ett förbud om att denne ska kunna lämna landet.

5. Rätten i fråga måste ha möjlighet att tillfälligt kunna beröva föräldrarna sin rättighet till vårdnad av sitt barn, detta främst med tanke på att flickan är i fara i deras närhet.

6. Sista åtgärd: beröva föräldrarna vårdnad av sitt barn på heltid, om detta behövs för att skydda flickan.

 

4. Skyldighet att rapportera

Det är nödvändigt att enskilda fall rapporters till myndigheter för att möjliggöra skyddet av barn och för att se till att förbudslagar verkställs och införs.

Det är därför:

a) varje medborgare ska vara skyldig att anmäla minsta misstanke om att stympning skett eller kan ske. Detta ska ske till polis, åklagare eller social institution.

b) varje läkare, sjuksköterska, barnmorska, socialarbetare, fritidspedagog, förskolepedagog etc. plikt att anmäla om misstanke om könsstympning finns. Detta främst med tanke på att de spelar en viktig roll i avslöjandet av fall som dessa.

c) det ska gälla tystnadsplikt i fall som dessa.

Waris Diries manifestation

Jag kräver

... att alla hela världen ska se könsstympning som ett problem, ett problem som förekommer i alla länder som vi inte längre kan blunda för.

... att varje religiös gemenskap tar ett tydligt avstånd från könsstympning.

... att varje könsstympad flicka får tillgång till den hjälp hon verkligen behöver. 
... att varje styrande makt, alla regeringar, tar till lagen för att skydda flickor från detta övergrepp. 

... att varje styrande makt, alla regeringar, tar till lagen för att kunna ställa föregripanden inför rätta och på så vis minska risken för att de slipper undan.

... att varje könsstympning av minderårig blir obligatorisk att anmäla för åtal.

... att alla länder ska betrakta flykt ifrån könsstympnings traditionen likvärdig med politisk flykt och att det ska ligga till grund för asyl. 

... att alla ska upplysas om vad könsstympning egentligen är; det är ingen kultur, det är tortyr.

... att alla som utsatts för övergreppet ska behandlas med försiktighet och respekt. 

... att all sjukvårdspersonal ska vara välinformerad om könsstympning, dess konsekvenser och hur man hjälper de drabbade. 

... att alla drabbade, om de så önskar, får fri tillgång till återställningsoperationer som även kan återställer de psykologiska trauman offret kan ha.

... att könsstympning blir ett samtalsämne som är accepterat att tala om, och att det leder till öppna diskussioner. 

... att alla som arbetar för att motverka könsstympning kommer överens om en gemensam policy och strategier.

... att alla organisationer som arbetar för att motverka könsstympning har tillräckligt med finansiering för att kunna arbeta effektivt. 

... att alla gemensamt verkar för att förverkliga min dröm: att få ett slut på könsstympning.